مشخصات فنی ، ظرفیت و ابعاد دستگاه تزریق 128 تا 208 تن


Atlas12

Atlas13