خطکشهای اهمی مقاومتی

خطکشهای مقاومتی خطی نوعی پتانسیومتر کربنی هستند که در داخل یک کاور آلومنیومی قرار دارند و برای نصب بر روی کلیه مکانیزمهای حرکتی خطی مناسب هستند

عملکرد آن به این صورت است که مقدار مقاومت سر وسط متناسب با مقدار حرکت طولی تغییر میکند و از طریق اندازه گیری این مقدار مقاومت سیستم کنترل میتواند موقعیت جاری را تشخیص دهد