کاتالوگ و مشخصات فنی دستگاه تزریق پلاستیک از 128 تا 208 تن

کاتالوگ و مشخصات فنی دستگاه تزریق پلاستیک از 50 تا 88 تن

مشخصات مجموعه تزریق و سیستم کنترل

مشخصات مجموعه گیره

کاتالوگ و مشخصات فنی دستگاه تزریق پلاستیک از 880 تا 1250 تن

کاتالوگ و مشخصات فنی دستگاه تزریق پلاستیک از 588 تا 768 تن

کاتالوگ و مشخصات فنی دستگاه تزریق پلاستیک از 388 تا 538 تن

کاتالوگ و مشخصات فنی دستگاه تزریق پلاستیک از 258 تا 328 تن

کاتالوگ و مشخصات فنی دستگاه تزریق پلاستیک 3300 تن

کاتالوگ و مشخصات فنی دستگاه تزریق پلاستیک از 2000 تا 2800 تن

کاتالوگ و مشخصات فنی دستگاه تزریق پلاستیک از 1400 تا 2000 تن