المنتهای گرمایی یا هیترهای الکتریکی المانهای گرم کننده در دستگاه تزریق پلاستیک هستند که برای ایجاد حرارت مورد نیاز و ذوب شدن مواد پلاستیک برای تزریق داخل قالب استفاده میشوند.

المنتها جریان الکتریکی را به انرژی حرارتی بسیار قوی برای گرم شدن سیلندر دستگاه تزریق پلاستیک تبدیل میکنند.

از نظر ساختار بصورت کلی از یک نوع هستند و از نظر ظاهری به اشکال مختلف بسته به مورد مصرف ساخته میشوند.

اصولا در دستگاه تزریق پلاستیک نوع کمربندی یا حلقه ای کاربرد بیشتری دارد.